KOMUNIKAT NR 2/2014 w sprawie rekrutacji do przedszkoli miejskich na rok szkolny 2014/2015

Rekrutacja do przedszkoli miejskich/oddziałów przedszkolnych w szkołach, organizacyjnie podległych przedszkolom odbywa się w dniach 10-31 marca 2014 r. Elektroniczny serwis rekrutacyjny dla rodziców funkcjonować będzie od 10 marca 2014 r. natomiast wnioski będzie można składać w przedszkolach w godzinach funkcjonowania placówki od 10 marca do 31 marca     do godz.15.00

Rodzice dzieci aktualnie uczęszczających do przedszkoli miejskich mogą złożyć na rok szkolny 2014/2015 deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, w terminie do 3 marca br. – wówczas nie podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu. Złożona deklaracja powoduje gwarancję miejsca w danym przedszkolu.

1.       Rekrutacja na rok szkolnych 2014/2015 odbywa się za pomocą systemu elektronicznego.

2.       Do miejskiego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych w Bytomiu.

3.       Do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dzieci zapisywane są jeden raz, na cały etap edukacji przedszkolnej w danej placówce, jeżeli w kolejnych latach rodzice złożą deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego.

4.       Postępowanie rekrutacyjne do miejskich przedszkoli przeprowadza się na wniosek    rodziców/prawnych opiekunów i na wolne miejsca (po uwzględnieniu deklaracji rodziców  o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu).

5.       System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru (ustawowe i lokalne).

6.       Rodzice zapisując dziecko, mają prawo wskazać nie więcej niż trzy przedszkola miejskie,  w preferowanej przez siebie kolejności.

7.       W postępowaniu rekrutacyjnym na rok 2014/2015 do oddziału specjalnego   i integracyjnego przyjmuje się dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawności: do oddziałów specjalnych w Przedszkolu Miejskim nr 4 oraz oddziałów integracyjnych w Przedszkolu Miejskim  nr 8   i w Przedszkolu Miejskim  nr 63.  Dzieci nieposiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność ubiegające się o miejsce w oddziale integracyjnym, uczestniczą w rekrutacji na ogólnych zasadach.

 

KRYTERIA PRZYJĘĆ do przedszkoli 2014/2015

 

Kryteria  ustawowe:

1.       wielodzietność rodziny kandydata – 100 punktów,

2.       niepełnosprawność kandydata – 100 punktów,

3.       niepełnosprawność jednego z rodziców  kandydata – 100 punktów,

4.       niepełnosprawność obojga rodziców  kandydata – 100 punktów,

5.       niepełnosprawność rodzeństwa  kandydata – 100 punktów,

6.       samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 100 punktów,

7.       objęcie kandydata pieczą zastępczą – 100 punktów.

 

Kryteria  lokalne:

1.      Dziecko sześcioletnie odbywające roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne – 20 punktów,

2.      Dziecko pięcioletnie odbywające roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne – 20 punktów,

3.      Dziecko obojga rodziców pracujących/uczących się w trybie dziennym –                          10 punktów,

4.      Dziecko, które na 1 września 2014 r. ma ukończone 3 lata – 3 punkty,

5.      Dziecko, którego rodzeństwo zostało przyjęte do przedszkola we wcześniejszym postępowaniu  – 2 punkty,

6.      Dziecko z placówki opiekuńczo-wychowawczej w wieku od 3 do 4 roku życia –                  1 punkt.

        Terminarz rekrutacji:

 

Lp.

 

Rodzaj czynności

 

Termin

 

Termin postępowania uzupełniającego

 

 

1.

 

 

Składanie wniosków wraz z załącznikami

 

10-31 marca 2014 r.

do godz. 15.00

 

4-8 sierpnia 2014 r.

do godz. 15.00

 

2.

 

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych                          i kandydatów niezakwalifikowanych

 

 

17 kwietnia 2014 r.

o godz. 15.00

 

14 sierpnia 2014 r.

o godz. 15.00

 

3.

Potwierdzenie woli zapisu dziecka
w przedszkolu, do której dziecko zostało zakwalifikowane (zawarcie umowy)

 

22 kwietnia – 15 maja 2014 r.

 godz. 13.00

18-21 sierpnia 2014 r.

godz. 13.00

 

4.

 

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

16 maja 2014 r.

o godz. 15.00

 

22 sierpnia 2014 r.

o godz. 15.00

 

5.

 

Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

 

do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

 

6.

 

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia

 

do 5 dni  od daty złożenia wniosku  o sporządzeniu uzasadnienia odmowy przyjęcia

 

 

7.

 

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

 

 

do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

 

8.

 

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

 

 

do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej