Logowanie do systemu

KOMUNIKAT NR 2/2014 w sprawie rekrutacji do przedszkoli miejskich na rok szkolny 2014/2015


Rekrutacja do przedszkoli miejskich/oddziałów przedszkolnych w szkołach, organizacyjnie podległych przedszkolom odbywa się w dniach 10-31 marca 2014 r. Elektroniczny serwis rekrutacyjny dla rodziców funkcjonować będzie od 10 marca 2014 r. natomiast wnioski będzie można składać w przedszkolach w godzinach funkcjonowania placówki od 10 marca do 31 marca do godz.15.00 

Rodzice dzieci aktualnie uczęszczających do przedszkoli miejskich mogą złożyć na rok szkolny 2014/2015 deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, w terminie do 3 marca br. – wówczas nie podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu. Złożona deklaracja powoduje gwarancję miejsca w danym przedszkolu.


1.Rekrutacja na rok szkolnych 2014/2015 odbywa się za pomocą systemu elektronicznego.
2.Do miejskiego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych w Bytomiu.
3.Do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dzieci zapisywane są jeden raz, na cały etap edukacji przedszkolnej w danej placówce, jeżeli w kolejnych latach rodzice złożą deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego.
4.Postępowanie rekrutacyjne do miejskich przedszkoli przeprowadza się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów i na wolne miejsca (po uwzględnieniu deklaracji rodziców o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu).
5.System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru (ustawowe – I etap i lokalne – II etap postępowania).
6.Rodzice zapisując dziecko, mają prawo wskazać nie więcej niż trzy przedszkola miejskie, w preferowanej przez siebie kolejności.
7.W postępowaniu rekrutacyjnym na rok 2014/2015 do oddziału specjalnego i integracyjnego przyjmuje się dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawności: do oddziałów specjalnych w Przedszkolu Miejskim nr 4 oraz oddziałów integracyjnych w Przedszkolu Miejskim  nr 8 i w Przedszkolu Miejskim  nr 63.  Dzieci nieposiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność ubiegające się o miejsce w oddziale integracyjnym, uczestniczą w rekrutacji na ogólnych zasadach.   
       
Terminarz rekrutacji:Lp.


Rodzaj czynności


Termin


Termin postępowania uzupełniającego1.Składanie wniosków wraz z załącznikami


10-31 marca 2014 r. 

do godz. 15.00


4-8 sierpnia 2014 r. 

do godz. 15.002.


Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych  i kandydatów niezakwalifikowanych18 kwietnia 2014 r.

o godz. 15.00


14 sierpnia 2014 r.

o godz. 15.00


3.


Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych16 maja 2014 r.

o godz. 15.00


22 sierpnia 2014 r.

o godz. 15.00


4.


Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia


do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
5.


Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia


do 5 dni  od daty złożenia wniosku o sporządzeniu uzasadnienia odmowy przyjęcia
6.


Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęciado 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia7.


Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęciado 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnejNie pamiętam hasła