Niezalogowany
zmień rozmiar:

 

KOMUNIKAT NR 4/2018 w sprawie rekrutacji   

do przedszkoli miejskich na rok szkolny          

2018/2019 w Bytomiu

 

Rekrutacja do przedszkoli miejskich/oddziałów przedszkolnych w szkołach, organizacyjnie podległych przedszkolom odbywa się  od 5 marca 2018 r. Elektroniczny serwis rekrutacyjny dla rodziców funkcjonować będzie od 5 marca 2018 r. natomiast wnioski będzie można składać w przedszkolach w godzinach funkcjonowania placówki od 5 marca br. do 16 marca br. do godz. 15.00 w rekrutacji podstawowej oraz od 14 maja br. do 21 maja br. do godz. 15.00 w rekrutacji uzupełniającej.

 

Rodzice dzieci aktualnie uczęszczających do przedszkoli miejskich mogą złożyć na rok szkolny 2018/2019 deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, w terminie do 21 lutego br. – wówczas nie podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu. Złożona deklaracja powoduje gwarancję miejsca w danym przedszkolu.

 

Rekrutacja na rok szkolnych 2018/2019 odbywa się za pomocą systemu elektronicznego.

 

W celu zapisania dziecka do przedszkola należy wypełnić elektroniczny wniosek znajdujący się na stronie internetowej pod adresem: https://przedszkola-bytom.nabory.pl

 

Zamieszczono tam również informator o przedszkolach tworzony na podstawie zadeklarowanej przez przedszkola oferty, który pozwala na prosty i przemyślany wybór placówek. Ponadto znajduje się tam szereg przydatnych informacji o przedszkolach i o procesie rekrutacji.

 

W Bytomiu nabór do przedszkoli  na rok szkolny 2018/2019 będzie prowadzony w 41 miejskich przedszkolach.

 

Rodzice zapisując dziecko do przedszkola mogą skorzystać z dwóch możliwości:

 

-Rodzice samodzielnie wypełniają formularz wniosku w wersji elektronicznej. Formularz jest dostępny pod adresem https://przedszkola-bytom.nabory.pl  Po wypełnieniu wniosku należy go wydrukować 3 razy, podpisać i dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru wraz z załącznikami. W przedszkolu wniosek zostaje zweryfikowany i zatwierdzony w systemie i dopiero wówczas uczestniczy w rekrutacji. Następnie pozostałe podpisane wnioski bez załączników (z adnotacją z przedszkola I wyboru) należy złożyć w przedszkolu II i III wyboru.

 

- Osoby niemające dostępu do internetu mogą zwrócić się do przedszkola pierwszego wyboru w celu elektronicznego wypełnienia wniosku przez pracownika przedszkola.

 

1. Do miejskiego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych w Bytomiu w wieku od 3 do 6 lat oraz dzieci odroczone od obowiązku szkolnego.

 

2. Do przedszkola dzieci zapisywane są jeden raz, na cały etap edukacji przedszkolnej w danej placówce, jeżeli w kolejnych latach rodzice złożą deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego.

 

3. Postępowanie rekrutacyjne do miejskich przedszkoli przeprowadza się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów i na wolne miejsca (pozostałe po uwzględnieniu deklaracji rodziców o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu).

 

4. System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru (ustawowe i lokalne).

 

5. Rodzice zapisując dziecko, mają prawo wskazać nie więcej niż trzy przedszkola miejskie, w preferowanej przez siebie kolejności.

 

6. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok 2018/2019 do oddziału specjalnego i integracyjnego przyjmuje się dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność. Oddziały specjalne funkcjonują w Przedszkolu Miejskim nr 4 im. Marii Konopnickiej, a oddziały integracyjne w Przedszkolu Miejskim Integracyjnym nr 8, w Przedszkolu Miejskim nr 21 NIEZAPOMINAJKA i w Przedszkolu Miejskim nr 63 im. Janusza Korczaka z Oddziałami Integracyjnymi. Dzieci nieposiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność ubiegające się o miejsce w oddziale integracyjnym, uczestniczą w rekrutacji na ogólnych zasadach.

 

KRYTERIA PRZYJĘĆ do przedszkoli miejskich 2018/2019

 

Kryteria  ustawowe:

 

1. wielodzietność rodziny kandydata – 50 punktów,

2. niepełnosprawność kandydata – 50 punktów,

3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 50 punktów,

4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – 50 punktów,

5. niepełnosprawność rodzeństwa  kandydata – 50 punktów,

6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 50 punktów,

7. objęcie kandydata pieczą zastępczą – 50 punktów.

 

Kryteria  lokalne:

 

1. dziecko obojga rodziców (opiekunów prawnych) pracujących lub uczących się w trybie dziennym – 20 pkt,

2. dziecko rodzica (opiekuna prawnego) pracującego lub uczącego się w trybie dziennym, samotnie wychowującego kandydata – 20 pkt,

3. dziecko, którego rodzeństwo zostało przyjęte do danego przedszkola we wcześniejszym postępowaniu  – 10 pkt,

4. dziecko ubiegające się o miejsce w przedszkolu znajdującym się najbliżej jego miejsca zamieszkania – 5 pkt,

5. dziecko z rodziny będącej pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, za wyjątkiem korzystania ze świadczeń jednorazowych  – 5 pkt,

6. dziecko, którego rodzina objęta została nadzorem kuratorskim – 5 pkt.

 

Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania kryteriów lokalnych:

 

1. kryterium określone w pkt 1 i 2 rodzic (opiekun prawny) dokumentuje zaświadczeniem o zatrudnieniu wydanym przez pracodawcę lub zaświadczeniem o edukacji w trybie dziennym wydanym przez szkołę/uczelnię,

2. kryterium określone w pkt 3 rodzic (opiekun prawny) dokumentuje oświadczeniem,

3. kryterium określone w pkt 4 rodzic (opiekun prawny) dokumentuje oświadczeniem,

4. kryterium określone w pkt 5 rodzic (opiekun prawny) dokumentuje oświadczeniem,

5. kryterium określone w pkt 6 rodzic (opiekun prawny) dokumentuje uwierzytelnioną kserokopią postanowienia sądu o nadzorze kuratorskim.

 

Terminarz rekrutacji:

 

Terminarz rekrutacji:


 

 

Lp.

 

Rodzaj czynności

 

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

 

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

2

3

4

 

1

 

Złożenie wniosku o przyjęcie 
do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

5 - 16 marca 2018 r.

do godz. 15.00

 

14 - 21 maja 2018 r.

do godz. 15.00

 

 

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie 
do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy PO*

19 marca - 6 kwietnia 2018 r.

do godz. 15.00

22 - 28 maja 2018 r.

do godz. 15.00

3

Podanie do publicznej wiadomości  przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych 
i kandydatów niezakwalifikowanych

 

9 kwietnia 2018 r.

o godz. 15.00

 

29 maja 2018 r.

o godz. 15.00

 

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata, w postaci pisemnego oświadczenia, woli zapisania dziecka do przedszkola, do którego dziecko zostało zakwalifikowane

 

10 - 20 kwietnia 2018 r.

do godz. 15.00

 

30 maja - 5 czerwca 2018 r.

do godz. 15.00

 

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

23 kwietnia  2018 r.

o godz. 15.00

 

6 czerwca 2018 r.

o godz. 15.00

 

Podstawa prawna:

-  Rozdział 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. ustawy – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.)


-  UCHWAŁA NR LV/721/17 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 30 października 2017 r. w sprawie lokalnych kryteriów rekrutacji, punktacji oraz dokumentów potwierdzających ich spełnianie w przedszkolach miejskich prowadzonych przez Miasto Bytom                                   


Rekrutacja ID: 113; Wersja: 8.112.290.1250 Harmonogram ID: 235;