Niezalogowany
zmień rozmiar:

 

INFORMACJA

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA (NA POZOSTAŁE WOLNE MIEJSCA W PRZEDSZKOLACH) DLA DZIECI, KTÓRE W POSTĘPOWANIU PODSTAWOWYM NIE DOSTAŁY SIĘ DO ŻADNEGO Z WYBRANYCH PRZEDSZKOLI,

NIE ODBĘDZIE SIĘ 16 MAJA 2022 R.

INFORMACJA O NOWYM TERMINIE I FORMIE REKRUTACJI ZNAJDZIE SIĘ NA STRONIE:

https:// przedszkola-bytom.nabory.pl/KOMUNIKATNR 3/2022  z dnia 20 stycznia 2022 r.
w sprawie rekrutacji do przedszkoli miejskich
na rok szkolny 2022/2023 w Bytomiu

            Rekrutacjado przedszkoli miejskich/oddziałów przedszkolnych w szkołach, organizacyjniepodległych przedszkolom odbywa się od 7 marca 2022 r.  

W celu zapisania dziecka do przedszkola należy wypełnić elektronicznywniosek znajdujący się na stronie internetowej pod adresem: http://przedszkola-bytom.nabory.pl– gdzie znajdują się wszystkie potrzebne informacje.

            Rodzice dzieci aktualnie uczęszczających do przedszkolimiejskich mogą złożyć           na rokszkolny 2022/2023 deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego             w tym przedszkolu, w terminie do 28lutego br. – wówczas nie podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu. Złożona deklaracjapowoduje gwarancję miejsca w danym przedszkolu.

            WBytomiu nabór do przedszkoli  na rokszkolny 2022/2023 będzie prowadzony w 41 miejskich przedszkolach.  

Terminarz rekrutacji*:

 

 

Lp.

 

Rodzaj czynności

 

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

 

Termin w postępowaniu uzupełniającym**

 

1

2

3

4

 

1

 

Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

 

do 28 lutego 2022 r.

---

 

 

2

 

Złożenie wniosku o przyjęcie
do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym


7 marca 2022 r.
od godz. 9.00


18 marca 2022 r.
do godz. 15.00


16 maja 2022 r.
od godz. 9.00

23 maja 2022 r.
do godz. 15.00

 

 

 

3

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy PO

18 marca 2022 r.
od godz. 15.00

8 kwietnia 2022 r.
do godz. 15.00

23 maja 2022 r.
od godz. 15.00

30 maja 2022 r.
do godz. 15.00

 

4

Podanie do publicznej wiadomości  przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych

 

12 kwietnia 2022 r.

o godz. 15.00

 

31 maja 2022 r.
o godz. 15.00

 

5

Potwierdzenie przez rodzica kandydata, w postaci pisemnego oświadczenia, woli zapisania dziecka do przedszkola, do którego dziecko zostało zakwalifikowane

 

13 - 28 kwietnia 2022 r.

do godz. 15.00

 

1 – 8 czerwca 2022 r.

do godz. 15.00

 

 

6

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

29 kwietnia  2022 r.

o godz. 15.00

 

9 czerwca 2022 r.

o godz. 15.00

 

 

7

Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia, przygotowanie i wydanie uzasadnień odmowy przyjęcia, składanie do dyrektora odwołań od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

 

W terminie określonym w art. 158 ust. 6-9
Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późń. zm.)


 

*W związku z trwającym stanem epidemii COVID-19, harmonogram rekrutacji doprzedszkoli na rok szkolny 2022/2023 może ulec zmianie.

**Rekrutacja uzupełniająca odbędzie się w przypadku niewykorzystania wszystkichwolnych miejsc w naborze podstawowym

 

Podstawa prawna:

-         Rozdział 6 ustawy zdnia 14 grudnia 2016 r. ustawy – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 zpóźn. zm.)

-         UCHWAŁANR LV/721/17 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 30 października 2017 r.
w sprawie lokalnych kryteriów rekrutacji, punktacji oraz dokumentów potwierdzającychich spełnianie w przedszkolach miejskich prowadzonych przez Miasto Bytom

-         RozporządzenieMEN z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia postępowaniarekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli,szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737)           

      

Na stronieinternetowej http://przedszkola-bytom.nabory.pl zamieszczono również informator
o przedszkolach stworzony na podstawie zadeklarowanej przez przedszkola oferty,który pozwala na prosty i przemyślany wybór placówek. Ponadto znajduje się tamszereg przydatnych informacji
o przedszkolach i o procesie rekrutacji.

Rodzice zapisując dziecko do przedszkola mogą skorzystać z dwóchmożliwości:

1.    Rodzice samodzielnie wypełniająformularz wniosku w wersji elektronicznej. Formularz jest dostępny pod adresem https://przedszkola-bytom.nabory.pl 

2.    Osoby niemające dostępu do Internetumogą zwrócić się do przedszkola pierwszego wyboru
w celu elektronicznego wypełnienia wniosku przez pracownika przedszkola.

 

Po wypełnieniu wniosku należy go wydrukować 1 raz, podpisać i dostarczyćdo przedszkola pierwszego wyboru wraz załącznikami. W przedszkolu wniosekzostaje zweryfikowany
oraz zatwierdzony w systemie i dopiero wówczas uczestniczy w rekrutacji. Wprzypadku gdy dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkola pierwszego wyboru,wówczas dyrektor tego przedszkola w porozumieniu z rodzicem przekazująwniosek wraz z dokumentacją do przedszkola, do którego dziecko zostałoprzyjęte.

 

Zasady przyjęcia dziecka doprzedszkola:

 

1.    Domiejskiego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych w Bytomiu w wieku
od 3 do 6 lat oraz dzieci odroczone od obowiązku szkolnego.

2.   Do przedszkola dzieci zapisywane sąjeden raz, na cały etap edukacji przedszkolnej w danej placówce, jeżeli wkolejnych latach rodzice złożą deklarację o kontynuacji wychowaniaprzedszkolnego.

3.   Postępowanierekrutacyjne do miejskich przedszkoli przeprowadza się na wniosekrodziców/prawnych opiekunów i na wolne miejsca (pozostałe po uwzględnieniudeklaracji rodziców o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tymprzedszkolu).

4.   System rekrutacji oparty jest ojednolite kryteria naboru (ustawowe i lokalne).

5.   Rodzice zapisując dziecko, mają prawowskazać nie więcej niż trzy przedszkola miejskie,
w preferowanej przez siebie kolejności.

6.   W postępowaniu rekrutacyjnym na rok 2022/2023do oddziału specjalnego i integracyjnego przyjmuje się dzieci posiadająceorzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego            ze względu na niepełnosprawność doustalonej ilości wolnych miejsc, w ramach możliwości placówki. Oddziały specjalne funkcjonują w Przedszkolu Miejskim nr 4 im.Marii Konopnickiej, a oddziały integracyjne w Przedszkolu MiejskimIntegracyjnym nr 8, w Przedszkolu Miejskim nr 21 NIEZAPOMINAJKA i wPrzedszkolu Miejskim nr 63 im. Janusza Korczaka z Oddziałami Integracyjnymi. Dziecinieposiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego zewzględu na niepełnosprawność ubiegające się o miejsce w oddziale integracyjnym,uczestniczą w rekrutacji na ogólnych zasadach.

KRYTERIA PRZYJĘĆ do przedszkoli miejskich 2022/2023

 

Kryteria ustawowe:

  1. wielodzietność rodziny kandydata – 50 punktów,
  2. niepełnosprawność kandydata – 50 punktów,
  3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 50 punktów,
  4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – 50 punktów,
  5. niepełnosprawność rodzeństwa  kandydata – 50 punktów,
  6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 50 punktów,
  7. objęcie kandydata pieczą zastępczą – 50 punktów.

 

Kryteria lokalne:

1.    dzieckoobojga rodziców (opiekunów prawnych) pracujących lub uczących się w trybiedziennym – 20 pkt,

2.    dzieckorodzica (opiekuna prawnego) pracującego lub uczącego się w trybie dziennym,samotnie wychowującego kandydata – 20 pkt,

3.    dziecko,którego rodzeństwo zostało przyjęte do danego przedszkola we wcześniejszympostępowaniu  – 10 pkt,

4.    dzieckoubiegające się o miejsce w przedszkolu znajdującym się najbliżej jego miejscazamieszkania – 5 pkt,

5.    dzieckoz rodziny będącej pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, za wyjątkiemkorzystania ze świadczeń jednorazowych  –5 pkt,

6.    dziecko,którego rodzina objęta została nadzorem kuratorskim – 5 pkt.

 

Określa się dokumenty niezbędne dopotwierdzenia spełniania kryteriów lokalnych:

1.     kryterium określone wpkt 1 i 2 rodzic (opiekun prawny) dokumentuje zaświadczeniem
o zatrudnieniu wydanym przez pracodawcę lub zaświadczeniem o edukacji w trybiedziennym wydanym przez szkołę/uczelnię,

2.     kryterium określone wpkt 3 rodzic (opiekun prawny) dokumentuje oświadczeniem,

3.     kryterium określone wpkt 4 rodzic (opiekun prawny) dokumentuje oświadczeniem,

4.     kryterium określone wpkt 5 rodzic (opiekun prawny) dokumentuje oświadczeniem,

5.     kryterium określone wpkt 6 rodzic (opiekun prawny) dokumentuje uwierzytelnioną kserokopiąpostanowienia sądu o nadzorze kuratorskim. 

Rekrutacja ID: 118; Wersja: 22.134.331.1126 Harmonogram ID: 368;